Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje:

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom 
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa,
ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego
przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko,

odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki. 

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 843 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych. W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się
postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

(Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 z późn. zm.). 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa,
ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko, odroczenie obowiązku szkolnego, 
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów,
indywidualny program lub tok nauki. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

 

Wytworzył:
Monika Pasternak
Udostępnił:
Pasternak Monika
(2016-03-25 11:57:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pasternak Monika
(2016-03-31 19:43:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki