Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w placówce:

 

·         Regulamin pracy

·         Statut Szkoły z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania

·         Regulamin kontroli zarządczej

·         Regulamin organizacyjny szkoły

·         Regulamin kontroli wewnętrznej

·         Regulamin wynagradzania pracowników

·         Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela

·         Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

·         Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół
i przedszkoli, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym.

·         Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

·         Regulamin zamówień publicznych

·         Polityka bezpieczeństwa

·         Regulamin sporządzania obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów finansowo- księgowych

·         Procedura obiegu dokumentów w szkole

·         Instrukcja kasowa

·         Instrukcja kancelaryjna

·         Instrukcja dotycząca przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

·         Polityka rachunkowości

·         Procedura naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze

·         Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

·         Regulamin korzystania z obiektów szkolnych i odpłatności za korzystanie z nich

·         Koncepcja pracy szkoły

·         Regulamin Rady Pedagogicznej

·         Program wychowawczy i profilaktyki.

·         Plan pracy szkoły

·         Przedmiotowy system oceniania

·         Plan nadzoru pedagogicznego

·         Procedura postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych i innych

·         Procedura obserwacji zajęć

·         Procedura dotycząca ubiegania się o awans zawodowy

·         Polityka antymobbingowa

·         Regulamin Rady Rodziców

·         Regulamin Samorządu Uczniowskiego

·         Regulamin organizowania wycieczki szkolnej

·         Regulamin dyżurów nauczycieli

·         Procedura uzyskiwania zwolnień ucznia z zajęć wychowania fizycznego

·         Regulamin pobytu ucznia w szkole

·         Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

·         Regulamin pracowni zajęć komputerowych

·         Regulamin hali sportowej 

·         Regulamin szatni szkolnej

·         Regulamin świetlicy szkolnej

·         Regulamin korzystania z placu zabaw

·         Regulamin boiska szkolnego

·         Instrukcja bezpieczeństwa p/pożarowego

Wytworzył:
Monika Pasternak
Udostępnił:
Pasternak Monika
(2016-03-30 21:20:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pasternak Monika
(2016-03-30 21:23:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki