☰ Menu
Szkoła Podstawowa im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
Herb Szkoła Podstawowa im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu

Sobota 19.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi, ogłoszenia

Załącznik
do Zarządzenia 8/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu

                     z dnia 11 czerwca 2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

głównego księgowego 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 
w Rąbieniu

 

Nazwa i adres instytucji:

 

Szkoła Podstawowa  im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego  Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu; ul. Słowiańska 5; 95-070 Rąbień

 1. Niezbędna wymagania związane z stanowiskiem
  Kandydat powinien spełniać zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077.) następujące wymagania:

 

 1. Posiadać obywatelstwo polskie.

 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 4. Stan zdrowie pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 5. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczna i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości;

 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji oświatowej.


 

 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór:

 

 1. Posiada znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

 2. Biegła obsługa komputera (m.in. WORD, EXCEL), w tym programów księgowych: VULCAN – księgowość Optivum, Płace Optivum, Płatnik, e- Pefron, e-Pua. STAT COV jednostki budżetowej, program sprawozdań firmy oraz obsługa bankowości elektronicznej, wystawianie faktur VAT.

 3. Doświadczenie w sferze budżetowej.

 4. Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, dyspozycyjność, uczciwość, systematyczność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizacji zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

 1. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu:

 

 1. Obsługa finansowo-księgowa Szkoły Podstawowej w Rąbieniu - prowadzenie pełnej księgowości  placówki za pomocą programu finansowo-księgowego – Księgowość Vulcan oraz naliczanie wynagrodzeń w programie Płace Vulcan Optivum, Płatnik ZUS, Pefron.

 2. Sporządzania i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków.

 3. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca jego aktualizacja oraz monitorowanie postępu finansowego planów budżetowych.

 4. Rozliczanie składek ZUS oraz przesyłanie elektroniczne.

 5. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, wystawianie faktur i deklaracji VAT.

 6. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz i ich terminowe przekazywanie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 8. Rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związanej z żywieniem uczniów.

 9. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.

 10. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

 11. Nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych placówki.

 12. Finansowe rozliczenie inwentaryzacji.

 13. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i środki finansowe.

 

 1. Wymagane dokumenty:
   

 1. CV

 2. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty)

 3. List motywacyjny

 4. Kserokopie świadectw pracy

 5. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 7. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 8. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 9. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowie stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy).

 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w materiałach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego w Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
  w Rąbieniu, zgodnie z  Rozporządzeniem 679/2016/UE zwanym RODO”.

 

 1. Informacje dodatkowe:
   

 1. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 2. Oferty należy przesyłać na adres szkoły lub składać  w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu w zamkniętych kopertach zaadresowanych na adres szkoły, z dopiskiem: „Nabór na Głównego Księgowego Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu” - w terminie do dnia 19.07. 2018 r. do godz. 15:00.

 3. Informacje związane z naborem udzielane są w dniach i godzinach pracy szkoły pod numerem telefonu: 42 712-19-24.

 4. Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach zaadresowanych na szkołę z dopiskiem o treści określonej w ogłoszeniu o naborze lub oferty, które będą składane w szkole po upływie terminu do składania ofert, nie zostaną przyjęte. Natomiast oferty przesłane drogą pocztową, które nie spełniają ww. warunków formalnych, a także oferty przesłane drogą pocztową, które zostaną doręczone do szkoły po upływie terminu składania ofert, komisja przeprowadzająca nabór pozostawi bez rozpatrzenia i włączy do akt dokumentujących przeprowadzenie naboru.

 5. Komisja przeprowadzająca nabór po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez kandydatów na wolne stanowisko, które zostały złożone w ustalonym terminie i spełniają warunki formalne, dokona oceny tych ofert pod kątem ich zgodności z niezbędnymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, a następnie zaprosi kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru na rozmowę kwalifikacyjną w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu.

 6. Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 września  2018 r.

 7. Wymiar czasu pracy: cały etat Główny Księgowy.

 8. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru upowszechniona będzie niezwłocznie na tablicy informacyjnej i w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu.

 

          

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
Małgorzata Patoleta

 

Wytworzył:
(2018-06-11)
Udostępnił:
Monika Pasternak
(2018-06-19 21:30:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Pasternak
(2018-06-19 21:53:01)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X